Cele projektu Comenius
środa, 08 września 2010 20:10

altCEL PROJEKTU COMENIUS

"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

WIELOPŁASZCZYZNOWE PARTNERSTWO SZKÓŁ

Partnerzy projektu są z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Hiszpanii i Turcji; włączając uczniów obydwu płci, w wieku od 13 do 18 lat, biorąc pod uwagę szeroko rozumiane równouprawnienie.

Głównym  celem projektu jest rozwinięcie czołowych kompetencji (cyfrowej, lingwistycznej I przedsiębiorczej) w wielopłaszczyznowym kontekście w celu rozwijania  aktywnego członkowstwa zarówno europejskiego jak i globalnego.

Uczniowie nabędą zdolności przedsiębiorczych pracując w zespołach w celu wypracowania business planu, używając specjalistycznego słownictwa, identyfikując wszystkie możliwe źródła finansowania w celu założenia wirtualnej firmy tj. klubu fitness. Tym sposobem, różne umiejętności biznesowe (marketing, księgowość, zasoby ludzkie etc.) będą rozwijane.

Następujące ćwiczenia zostaną stworzone w kooperacji z krajami partnerskimi by osiągnąć cele:

- założenie grup projektowych

- opracowanie planu wdrożenia

- włączanie planu wdrożenia projektu do planu rozwoju jednostki oświatowej ( lekcje przedsiębiorczości)

- wdrożenie projektu

- uczestniczenie w spotkaniach projektowych w każdej szkole partnerskiej

- monitorowanie i ewaluacja projektu

- rozpowszechnianie

Główne planowane czynności:

- dokumentacja produktu końcowego

- ciągła wymiana dokumentów I informacji dotyczących tworzenia ćwiczeń projektowych

- używanie wirtualnego środowiska uczenia się( virtual learning environment – VLE)

- stworzenie ‘przewodnika przedsiębiorczości’ , który będzie zawierał kroki do założenia firmy ( wirtualnej bądź realnej)

- wizyty w lokalnych klubach fitness w celu dokumentacji projektu

- praca nad business planem wirtualnej firmy przy użyciu wspomnianego przewodnika

- założenie firmy wirtualnej

- praca nad stroną internetową projektu

- spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami, przedstawicielami banków i agencjami zatrudnienia

Końcowymi produktami projektu będą:

- przewodnik przedsiębiorcy

- strona internetowa projektu

- wirtualny klub fitness

Przez uczestnictwo w tym projekcie zamierzamy: poznać i zrozumieć różnorodność kultur, języków oraz wartości europejskich. Nasi uczniowie nabędą podstawowe umiejętności i kompetencje niezbędne do ich osobistego rozwoju, profesjonalnych poczynań I aktywnego członkowstwa europejskiego.

Na podstawie analizy słabości oraz mocnych stron naszych szkół partnerskich, można wyciągnąć wniosek, że uczniowie wszystkich szkół partnerskich mają deficyt w umiejętnościach kiedy opuszczają szkołę średnią, co wpływa negatywnie na ich społeczno- zawodową integrację.

W niektórych krajach partnerskich (Turcja, Polska…) system edukacji nie jest nastawiony na  rozwój kompetencji kluczowych ale na nabywanie informacji. W innych szkołach (z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii ) nie ma wystarczającego nacisku na rozwój kompetencji kluczowych.

Po ukończeniu szkoły , niektórzy młodzi ludzie kontynuują ich naukę, inni szukają pracy lub chcą założyć biznes ale nie mają umiejętności przedsiębiorczych. Przez ten projekt chcemy zaoferować wszystkim przyszłym absolwentom , nie zważając na typ edukacji ukończonej, zestaw kompetencji niezbędnych do rozwoju aktywnego obywatelstwa w zarówno europejskiej jak i globalnej społeczność, co zapewni im nowe możliwości w przyszłym życiu.  Ten projekt rozwinie także umiejętności poszukiwania pracy i zbada zdrowy styl życia w każdej z uczestniczących narodowości. Rozwój umiejętności przedsiębiorczych zwiększa szanse na społeczno-zawodową integrację przyszłych absolwentów. W późniejszym czasie mogą oni założyć swój własny biznes i stać się p racodawcami wśród lokalnej społeczności zwiększając jej spójność. Taki rodzaj działalności zdeterminuje zmniejszenie stopy bezrobocia i wzrost standardu życia na danym obszarze.

Umiejętność przedsiębiorcza jest jedną z 8 kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie według Rekomendacji 2006/962/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006. Umiejętności przedsiębiorcze, menedżerskie oraz biznesowe nabyte podczas projektu mogą zostać użyte w przyszłości w celu ocenienia źródeł finansowania własnych projektów ze środków Unii Europejskiej w programach przed- oraz poakcesyjnych w przypadku Turcji, Rumunii i Polski.

Naszą intencją jest przynajmniej 16-24  mobilności uczniów przypadających na każdego partnera na każdą wizytę i na przykład Arrow Vale (koordynator główny projektu) przewiduje, że 90 uczniów podejmie mobilność tzn. odwiedzi szkołę partnerską a cała szkoła skorzysta z ich doświadczeń. To samo dotyczy innych partnerów.