Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż składników majątku ruchomego PDF
Wpisany przez Dyrektor   
czwartek, 23 stycznia 2020 07:08

Zespół Szkół w Poniatowej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu  marki Żuk A7 rok produkcji 1995

Data ogłoszenia: 2020-01-23

Termin składania ofert: 2020-01-31 do godz.14:00

Ogłaszający: Zespół Szkół w Poniatowej

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego Zespól Szkół ul. Fabryczna 16c 24-320 Poniatowa

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w dniu 3.02.2020 r. o godz. 14:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód  marki Żuk A7 rok produkcji 1995 o numer nadwozia SUL00711HS057589 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie sprzedającego przy ul. Fabrycznej 16c w Poniatowej

 

4.Cena wywoławcza, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Cena wywoławcza: 1 500,00 PLN. Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. l w związku z art. 146aa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Wadium należy wpłacić na konto sprzedającego o numerze

54 1240 5497 1111 0010 4156 5077

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;
  2. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  3. Oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu wpłaty lub poleceniem przelewu wniesionego wadium (uwaga: wadium musi być na koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert);
  4. Oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium;
  5. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zespól Szkół

ul. Fabryczna 16c

24-320 Poniatowa  (przetarg ofertowy)

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pn. -pt.) w godz. 8:00-14 nie później niż do dnia 31.01.2020r. do godz. 14:00  w Sekretariacie Zespołu Szkół organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1.1 została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

1.2 nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

8. Inne informacje:

Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe

Przedmioty, o których mowa w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Zespołu Szkół  , są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

Przewodniczący Komisji Przetargowej