Historia ZST - Początki technikum
Spis treści
Historia ZST
Początki technikum
Pierwsi dyrektorzy
Przełomowy rok 1973
Kierunki kształcenia
Szkoła po modernizacji
Wszystkie strony

Rozwijający się prężnie zakład potrzebował wykwalifikowanych pracowników, toteż od początku jego istnienia podjęto działania ma jące na celu stworzenie  szkolnictwa zawodowego. Początkowo były to kursy przyuczające, ale już  w 1951r. otwarto Technikum Mecha niczno-Elektryczne. Była to szkoła wieczorowa dla pra cujących, łączyła przygotowanie zawodowe z ogólnym. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1953 roku dla absolwentów, którzy wcześniej uzyskali odpowiedni poziom wykształcenia.

 

 


Fot. 2 Matura 1954

Fot. 3 Matura 1956

Ogółem w technikum wieczorowym do 1973r. uczyło się ponad 1200 osób, świadectwa dojrzałości uzyskało 503. Najlepsi absolwenci kontynuowali naukę na studiach wyższych, przede wszystkim w Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnice) w Lublinie.