Historia ZST - Pierwsi dyrektorzy
Spis treści
Historia ZST
Początki technikum
Pierwsi dyrektorzy
Przełomowy rok 1973
Kierunki kształcenia
Szkoła po modernizacji
Wszystkie strony

W latach 60. WSI  utworzyła przy zakładzie filię, w której specjaliści praktycy zdobywali potrzebne kwalifika­cje. Ten sposób kształcenia: od robotnika do inżyniera zapewniał wysoko wykwa­lifikowaną kadrę o wszechstronnych umiejętnościach.

 

Pierwszym dyrektorem technikum był Władysław Proficz, pełniący jednocze­śnie funkcję dyrektora szkoły zawodowej w Kazimierzu, następnie Stefan Zychowicz, jednocześnie kie­rownik szkoły podstawowej w Poniato­wej.

Długoletnim  zasłużonym dyrektorem był Stanisław Romanowski.


Fot. 4 Stanisław Romanowski

Następną placówką była powstała w 1962r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca młodzież w systemie dziennym. Jej pierwszym dyrektorem był inż. Jerzy Solarski. Uczniowie szkoły zawodowej byli jednocześnie młodocianymi pracownikami zakładu, co zapewniało im wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz zaliczane było do okresu zatrudnienia. Obydwie szkoły zlokalizowane były w budynkach zakładowych, przejściowo także na terenie budynków szkolnych w mieście. Kształciły w zawodach branży metalowej w zakresie obróbki metalu, mechaników i elektryków. Kierunki kształcenia dostosowane były do potrzeb  rozwijającego się i dobrze prosperującego w ówczesnych warunkach zakładu, który wszystkim absolwentom zapewniał pracę.