Historia ZST - Kierunki kształcenia
Spis treści
Historia ZST
Początki technikum
Pierwsi dyrektorzy
Przełomowy rok 1973
Kierunki kształcenia
Szkoła po modernizacji
Wszystkie strony

W ciągu 35 lat istnienia szkoła zmieniała, modyfikowała i wprowadzała  nowe kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb rynku pracy, który tworzył przede wszystkim zakład, ale także dawała możliwości podjęcia pracy w wielu innych instytucjach oraz kontynuowania nauki w szkołach wyższych. Przemiany polityczne i gospodarcze, transformacja ustrojowa, liczne reformy i zmiany w prawie oświatowym miały  i mają decydujący wpływ na jej kondycję, podobnie jak całego szkolnictwa.

 

W początkach istnienia ZST kontynuowany był system kształcenia wieczorowego na potrzeby zakładu. Technikum istniało do 1989 roku, ukończyło je 478 osób w specjalnościach: mechanik obróbki skrawaniem, elektromechanik, technik-odlewnik, technik budowy maszyn i aparatury elektronicznej. Wieczorowa szkoła zawodowa dla pracujących istniała do 1981 roku, kształciła w zawodach ślusarz i ślusarz mechanik, ukończyło ją 125 osób.

Zasadniczą Szkołę Zawodową ostatni absolwenci opuścili w 2003 roku. Była to najliczniejsza  szkoła, ogółem od roku szkolnego1973/74 ukończyło ją 2399 osób. Do końca lat 80. uczniowie byli jednocześnie młodocianymi pracownikami zakładu, naukę zawodu odbywali na warsztatach szkolnych, również bezpośrednio w fabryce.  ZSZ kształciła w trzyletnim cyklu w zawodach: ślusarz, ślusarz narzędziowy, tokarz, frezer, szlifierz, spawacz, formierz-odlewnik, elektromechanik, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających. W latach zmniejszającego się zapotrzebowania na zatrudnienie w tych zawodach ograniczono kierunki branży metalowej.Fot. 14 Lekcja chemii

Fot. 15 Lekcja rysunku technicznego

Dla dziewcząt powstało w 1993 roku krawiectwo, dla chłopców w 1998 stolarstwo.

Absolwenci szkoły zawodowej mogli kontynuować naukę w  trzyletnim technikum mechanicznym o specjalności obróbka skrawaniem, ukończyło je 559 osób, ostatni rocznik w 2004. Była to szkoła średnia, kończąca się uzyskaniem dyplomu technika i możliwością zdawania egzaminu dojrzałości. W latach 2000-03 istniało na podbudowie szkoły zawodowej Technikum Odzieżowe.


Fot. 16 Prezentacja kreacji uszytych przez absolwentki technikum odzieżowego

W latach 1973-85 istniało 4-letnie Liceum Zawodowe – szkoła dająca przygotowanie do zawodów robotniczych połączone ze zdobyciem średniego wykształcenia ogólnego. Zdanie matury umożliwiało podjęcie studiów i szczególnie wśród pierwszych roczników odsetek studiujących był wysoki. Liceum Zawodowe ukończyło 397 osób, wśród nich były dwa roczniki w zawodzie sprzedawca-magazynier. Pozostałe kierunki to mechanik obróbki skrawaniem, elektromonter, budowa i naprawa maszyn.


Fot. 17 Matura

Fot. 18 Obrona pracy  dyplomowej 1991

Średnie wykształcenie i możliwość studiowania uzyskiwali absolwenci pięcioletniego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej. Ten typ szkoły istniał w latach 1978-2006. Ukończyło ją 1034 osoby, uzyskując tytuł technika, większość zdała maturę, znaczna ilość podjęła studia, nie tylko techniczne. Technikum kształciło w zakresie budowy maszyn, obróbki plastycznej, chłodnictwa oraz specjalnościach elektronicznych (od 1988r).


Fot. 19 W świetlicy szkolnej

W latach 1999-2004 istniało czteroletnie Liceum Techniczne o profilu mechanicznym, ukończyło je 52 osoby.

W 2002 roku szkoła przyjęła pierwszych absolwentów gimnazjum, dla których – zgodnie z reformą oświaty - przygotowano system kształcenia w trzyletnim liceum profilowanym  oraz czteroletnim technikum.  W liceum profilowanym młodzież kształci się w zakresie mechatroniki, zarządzania informacją oraz (do 2008r.) w profilu usługowo-gospodarczym. Absolwenci liceum profilowanego uczą się w szkole policealnej, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika. Technikum kontynuuje specjalności elektroniczne, od 2005r. kształci również informatyków. W związku z powrotem zapotrzebowania na rynku pracy na mechaników reaktywowano w 2007r. kształcenie w specjalności technik mechanik.

Poszerzając ofertę edukacyjną ZST kształci w szkołach uzupełniających dla dorosłych: od 2007 w technikum, od 2008 w liceum.

W latach 1973-2007 Zespół Szkół Technicznych opuściło 5345 absolwentów.