Organizacja egzaminu maturalnego
Wpisany przez Dyrektor szkoły   
piątek, 05 czerwca 2020 21:45

Drodzy maturzyści,

Zgodnie z przekazanym wam harmonogramem przygotowań do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 roku przypominam o procedurach bezpieczeństwa organizacji egzaminów zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i CKE:

  1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.
  2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
  4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (bezpośredni kontakt z nauczycielem),
  • wychodzi do toalety,
  • wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos przez cały egzamin.

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

7. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.

8. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.

9. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

10. Należy przestrzegać higienę kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

11. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

12. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

14. Każdy zdający powinien przynieść dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, własne przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem, pióro z czarnym atramentem)  oraz przybory niezbędne na danym egzaminie.

15. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.


 

Strefa nauczyciela

Mikrofonem i Hantlą

Projekty aktualnie realizowane

Współpraca z UMCS

Projekt Erasmus+ praktyki

Klub Szkół UNICEF

Zainteresowania uczniów

Nasi parterzy

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 210 gości