Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
środa, 13 sierpnia 2008 08:00

ZST wzięło udział w  projekcie opracowanym przez Starostwo w Opolu Lubelskim w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.

W ramach program u realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

  1. Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji, przygotowujące młodzież do udziału w olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości oraz egzaminu zawodowego (wyposaża młodzież w podstawową wiedzę z zakresu prawa patentowego i wynalazczości).
  2. Zajęcia na krytej pływalni połączone z nauką pływania (zwiększające szanse młodzieży na kontynuację nauki na AWF) oraz zajęciami zapobiegającymi i korygującymi wady postawy.
  3. Zajęcia sportowe, mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtujące nawyki zdrowego stylu życia.
  4. Koło młodego programisty, umożliwiające poznanie sposobów i metod programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
  5. Koło młodego dziennikarza-filmowca, rozwijające umiejętności medialne i komunikacyjne (przygotowywanie publikacji do prasy regionalnej  na szczeblu gminy i powiatu oraz lokalnej telewizji promującej młodzież, szkołę i jej osiągnięcia, prowadzenie szkolnej strony internetowej, dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły i środowiska w postaci filmoteki, uczestnictwo w konkursach wiedzy o regionie).
  6. Koło matematyczne.
  7. Koło języków obcych.
  8. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wpływająca na zmianę postaw i przekonań wobec osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, potrzebujących różnych form pomoc.