Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Nowa forma kształcenia w ZS - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych skierowana do osób dorosłych (ukończone 18 lat). Umożliwiają one uzyskiwanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład zawodu w dowolnym czasie, a po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i zdaniu egzaminu – otrzymanie tytułu zawodowego, np. technika informatyka (w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie). W kursach mogą uczestniczyć również pełnoletni uczniowie liceum i technikum.

Więcej o kwalifikacyjnych kursach zawodowych kursach szukaj w zakładce REKRUTACJA/ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Od września 2014 roku w Zespole Szkół w Poniatowej będzie możliwość uczestniczenia w kursach z kwalifikacji: E.12 , E.13, E.14 (kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik informatyk 351203, E.13 również w zawodzie 351103 Technik teleinformatyk) oraz E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie 741201 Elektromechanik, 741103 Elektryk, 311303 Technik elektryk)

Aby zostać przyjętym na jeden z oferowanych kursów, należy przesłać na adres Zespołu Szkół w Poniatowej podanie (do pobrania w szczegółach oferty) wraz z wymaganymi załącznikami: świadectwo ukończenia szkoły, podpisane zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły). Naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZS po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów.

Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września 2014 po zebraniu się grupy min. 20 uczestników. Informacja o rozpoczęciu kursu pojawi się na stronie szkół.

Szczegóły oferty
 
Szczegóły oferty

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Symbol cyfrowy kursu

Nazwa kursu

Bloki tematyczne realizowane w ramach kursu

Liczba godzin*

Kwalifikacje w zakresie zawodu:

Podanie do pobrania

E.12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Naprawa komputera osobistego

410

Technik informatyk

Kwalifikacja E.12

E.13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

372

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Kwalifikacja E.13

E.14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Tworzenie aplikacji internetowych

450

Technik informatyk

Kwalifikacja E.14

E. 7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

520

Elektromechanik,     Elektryk,

Technik elektryk

Kwalifikacja E.7

* Uwaga: liczba godzin może ulec zmniejszeniu po zaliczeniu efektów na wcześniejszych etapach kształcenia / kursach itp. (indywidualna ścieżka dla każdego uczestnika – po przedstawieniu stosownych świadectw, zaświadczeń itp)

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy- opis

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych skierowana do osób dorosłych (ukończone 18 lat). Umożliwiają one uzyskiwanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład zawodu w dowolnym czasie, a po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i zdaniu egzaminu – otrzymanie tytułu zawodowego (np. technika informatyka).

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Słuchacz może skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, zwiększając mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych.

Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych mogą liczyć na pomoc w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki edukacji stosownie do potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym. Ważnym elementem podczas planowania ścieżki edukacji zawodowej jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

 
Kto może być słuchaczem kursu?
 1. osoby dorosłe (pełnoletnie)
 2. o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 3. osoby czynne zawodowo bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować
 4. osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu technika muszą legitymować się wykształceniem średnim (ukończone liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum dla dorosłych – matura nie jest wymagana)
 
Jakie są zalety kwalifikacyjnego kursu zawodowego?
 1. kształcenie jest BEZPŁATNE
 2. kształcenie prowadzone jest w formie ZAOCZNEJ (mniejsza ilość godzin niż w formie stacjonarnej)
 3. zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne są BEZTERMINOWO
 4. DOWOLNOŚĆ w kolejności potwierdzania poszczególnych kwalifikacji
 5. MOŻLIWOŚĆ „ZALICZANIA” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów
 6. okres nauki na kursie jest KRÓTSZY niż w formach szkolnych (np. w Szkole Policealnej)
 7. zwiększona liczba godzin nauki JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO
 
Co uzyskujemy po zakończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Po uzyskaniu zaliczenia absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem posiadania wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu: dyplomu technika w danym zawodzie.