„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”
Wpisany przez BW   
środa, 07 czerwca 2017 13:58

W dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

 

Celem projektuInnowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez: kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku oraz ukierunkowanie na dalszy rozwój psychospołeczny oraz zawodowy a także nabycie dodatkowych kompetencji uczniów i nauczycieli.

W projekcie uczestniczą trzy szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół w Poniatowej oraz uczniowie i nauczyciele  w/w szkół.

Działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez: zajęcia dodatkowe w tym: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki, języka angielskiego) i rozwijające oraz zapewnienie wsparcia dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego; nauczycieli poprzez: szkolenia w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Dodatkowo pracownie szkolne zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne.

Powyższe działania przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników na egzaminie maturalnym, podniesienia poziomu kompetencji kluczowych, które przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, a w rezultacie podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego w Powiecie Opolskim.

 

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 755 273,99 zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 641 982,89 zł

Wydział Edukacji, Zdrowia,

Kultury i Sportu

Starostwa Powiatowego

w Opolu Lubelskim