Regulamin rekrutacji do projektu

 • Home
 • Aktualności
 • Regulamin rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji do projektu

 • 2-11-2019
 • Katarzyna Kramek

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

Nr projektu-2019-1-PL01-KA102-063097

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół w Poniatowej, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie
  z Educare et Labora w Ostrawie, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 
  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063097 zawartej w dn. 27.09.2019 pomiędzy Powiatem Opolskim/Zespołem Szkół w Poniatowej
  a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2019 – 31.10.2020.
 5. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i językowych
  u uczniów ZSP z klas II i III z kierunków technik informatyk i technik mechanik.
 6. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 20 uczniów (uczestników mobilności)
  z organizacji wysyłającej w czeskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia. W ramach projektu odbędzie się jedna mobilności.
 7. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a)    grupę docelową,

b)    kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c)    wymagane dokumenty,

d)    prawa i obowiązki uczestników,

e)    zasady rezygnacji z projektu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 2. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Poniatowa ul. Fabryczna 16 c, 24-320 Poniatowa.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej:
  http://zs.poniatowa.pl.

 

§ 2

Grupa docelowa

20 uczniów II lub III klas z ZS w Poniatowej, kształcących się w kierunkach:

- technik mechanik

- technik informatyk

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. i potrwa do grudnia.  Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadza komisja 5-osobowa w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w szkoły oraz na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku. Informacja będzie także przekazywana przez wychowawców uczniów.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp.
W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:

Kryterium podstawowe– nie spełnienie któregokolwiek kryterium będzie skutkowało odrzuceniem ucznia z procesu rekrutacji ze względów formalnych:

1. Grupa docelowa:

- uczeń ZS w Poniatowej

- uczeń klasy II lub III z kierunku: technik mechanik lub technik informatyk.

 

Kryterium oceniane będzie w skali: spełnia/nie spełnia, weryfikacja na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

III. Kryteria szczegółowe. Zostaną nadane punkty według następującego klucza:

1.Średnia ocen z języka angielskiego ocen z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

3. Test z języka angielskiego branżowego. Weryfikacja zostanie sprawdzona na podstawie testu, który będzie oceniony w następujący sposób:

Ocena Celujący – 50 pkt.,

Bardzo dobry – 40 pkt.,

Dobry – 30 pkt.,

Dostateczny – 2 pkt.,

Dopuszczający – 10 pkt.,

Niedostateczny – 0 pkt.

 

4. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie. Pytania w ankiecie oceniającej poziom motywacji będą punktowane w skali od 1 do 5 według następującego klucza:

zdecydowanie się zgadzam - 5 pkt.,

raczej się zgadzam – 4 pkt.,

trudno powiedzieć – 3 pkt.,

raczej się nie zgadzam – 2 pkt.,

zdecydowanie się nie zgadzam – 1 pkt. Ocena motywacji do uczestnictwa w projekcie będzie stanowiła średnią punktów uzyskanych w ankiecie.

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1.Punkty uzyskane z ankiety weryfikującej poziom motywacji, ze średnich z ocen
z przedmiotów zawodowych oraz j. angielskiego, jak również z testu sprawdzającego znajomość
j. ang. branżowego zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie
z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe, osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie opisanych
w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

2. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie nieprawidłowości/ błędów związanych z przeliczeniem uzyskanych przez nich punktów.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie przeliczyć punkty kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniło by wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż decydująca będzie średnia ocen przedmiotów zawodowych i języka angielskiego z ostatnich 2 semestrów.

§ 4

Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja statusu uczestnika,

b) Deklaracja o stanie zdrowia,

c) Europass-CV w języku angielskim,

d) Oświadczenie uczestnika Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),

e) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą  się, wraz z częścią Warunki ogólne,

f) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

g) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        Językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http:// zs.poniatowa.pl

 

Poniatowa,23.10.2019 r.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”

Nr projektu-2019-1-PL01-KA102-063097

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół w Poniatowej, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie
  z Educare et Labora w Ostrawie, zwaną dalej organizacją przyjmującą.
 2. 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 
  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 3. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063097 zawartej w dn. 27.09.2019 pomiędzy Powiatem Opolskim/Zespołem Szkół w Poniatowej
  a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2019 – 31.10.2020.
 5. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i językowych
  u uczniów ZSP z klas II i III z kierunków technik informatyk i technik mechanik.
 6. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 20 uczniów (uczestników mobilności)
  z organizacji wysyłającej w czeskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia. W ramach projektu odbędzie się jedna mobilności.
 7. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:

a)    grupę docelową,

b)    kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

c)    wymagane dokumenty,

d)    prawa i obowiązki uczestników,

e)    zasady rezygnacji z projektu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
 2. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Poniatowa ul. Fabryczna 16 c, 24-320 Poniatowa.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej:
  http://zs.poniatowa.pl.

 

§ 2

Grupa docelowa

20 uczniów II lub III klas z ZS w Poniatowej, kształcących się w kierunkach:

- technik mechanik

- technik informatyk

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

2. Rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu listopadzie 2019r. i potrwa do grudnia.  Data rozpoczęcia
i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutację przeprowadza komisja 5-osobowa w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w szkoły oraz na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku. Informacja będzie także przekazywana przez wychowawców uczniów.

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.

7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp.
W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:

Kryterium podstawowe– nie spełnienie któregokolwiek kryterium będzie skutkowało odrzuceniem ucznia z procesu rekrutacji ze względów formalnych:

1. Grupa docelowa:

- uczeń ZS w Poniatowej

- uczeń klasy II lub III z kierunku: technik mechanik lub technik informatyk.

 

Kryterium oceniane będzie w skali: spełnia/nie spełnia, weryfikacja na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

III. Kryteria szczegółowe. Zostaną nadane punkty według następującego klucza:

1.Średnia ocen z języka angielskiego ocen z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z dwóch ostatnich semestrów. Poszczególne wyniki ze średniej z ocen będą punktowane w następujący sposób:

Średnia:

powyżej 4,75 – 50 punktów

4,74 – 4,00 – 40 pkt.

3,99 – 3, 50 – 30 pkt.

3,49 – 3,00 – 20 pkt.

2,99 – 2,75 – 10 pkt.

Poniżej 2,74 – 0 pkt.

 

3. Test z języka angielskiego branżowego. Weryfikacja zostanie sprawdzona na podstawie testu, który będzie oceniony w następujący sposób:

Ocena Celujący – 50 pkt.,

Bardzo dobry – 40 pkt.,

Dobry – 30 pkt.,

Dostateczny – 2 pkt.,

Dopuszczający – 10 pkt.,

Niedostateczny – 0 pkt.

 

4. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie. Pytania w ankiecie oceniającej poziom motywacji będą punktowane w skali od 1 do 5 według następującego klucza:

zdecydowanie się zgadzam - 5 pkt.,

raczej się zgadzam – 4 pkt.,

trudno powiedzieć – 3 pkt.,

raczej się nie zgadzam – 2 pkt.,

zdecydowanie się nie zgadzam – 1 pkt. Ocena motywacji do uczestnictwa w projekcie będzie stanowiła średnią punktów uzyskanych w ankiecie.

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1.Punkty uzyskane z ankiety weryfikującej poziom motywacji, ze średnich z ocen
z przedmiotów zawodowych oraz j. angielskiego, jak również z testu sprawdzającego znajomość
j. ang. branżowego zostaną zsumowane. Suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie
z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listy rankingowe, osoby pozostałe zostaną wpisane na listy rezerwowe.

2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie opisanych
w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

2. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy rankingowej i rezerwowej na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Lista rankingowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych odwołań.

5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

6. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie nieprawidłowości/ błędów związanych z przeliczeniem uzyskanych przez nich punktów.

7. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu.

8. Po złożeniu odwołania koordynator projektu winien ponownie przeliczyć punkty kandydata
w terminie 3 dni od przyjęcia odwołania i w przypadku stwierdzenia zasadności odwołania ogłosić niezwłocznie ostateczną listę rankingową i rezerwową.

V. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie zawodowej lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów na poszczególnych kierunkach zawodowych w porozumieniu z organizacją przyjmującą.

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

3. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniło by wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż decydująca będzie średnia ocen przedmiotów zawodowych i języka angielskiego z ostatnich 2 semestrów.

§ 4

Wymagane dokumenty

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja statusu uczestnika,

b) Deklaracja o stanie zdrowia,

c) Europass-CV w języku angielskim,

d) Oświadczenie uczestnika Projektu (dot. przetwarzania danych osobowych),

e) Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osoba uczącą  się, wraz z częścią Warunki ogólne,

f) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

g) Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

-        Językowego,

-        kulturowego,

-        pedagogicznego,

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami umowy z uczestnikiem raportu w systemie Mobility Tool oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami.
 5. Odbycia stażu zgodnie z programem praktyk oraz uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie
  i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu
  w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:

-        rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,

-        rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności, których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej
  w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http:// zs.poniatowa.pl

 

Poniatowa,23.10.2019 r.