Organizacja zajęć wspomagających

  • Home
  • Aktualności
  • Organizacja zajęć wspomagających

Organizacja zajęć wspomagających

  • 19-8-2021
  • Tatiana Rodzik

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, w roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia wspomagające w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i  wymaga wyrażenia zgody na uczestnictwo na podstawie deklaracji rodziców (dotyczy ucznia niepełnoletniego) lub pełnoletniego ucznia. Do dnia 6 września 2021 r. (poniedziałek) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklaracje można złożyć za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres  zsponiatowa@wp.pl lub dziennika elektronicznego Vulcan (skan deklaracji) , osobiście.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowana jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022. Zajęcia wspomagające odbywać się będą stacjonarnie w szkole nie zależnie od formy prowadzonej nauki w tym okresie.  Zajęcia wspomagające trwać będą do 22 grudnia 2021r. Uczniowie zostaną zapoznani przez wychowawców o terminach zorganizowanych zajęć wspomagających. Harmonogram zajęć będzie umieszczony w dzienniku elektronicznym.

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach wspomagających dostępne są w sekretariacie szkoły lub poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.


Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających