Projekt "Równe szanse - lepsze możliwości"

  • Home
  • Aktualności
  • Projekt "Równe szanse - lepsze możliwości"

Projekt "Równe szanse - lepsze możliwości"

  • 8-11-2014
  • BW

alt

Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań naszych uczniów często przystępujemy  do projektów unijnych umożliwiających poszerzenie oferty dydaktycznej ZS w Poniatowej.

Od września 2012 roku w ZS realizowany jest kolejny projekt unijny, przewidziany na dwa lata 2012/2013 i 2013/2014. Uczestniczyć w nim będą uczniowie z technikum.

Projekt „Równe Szanse – lepsze możliwości” koordynowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w ramach Działania 9.2 „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim i Zespołem Szkół w Poniatowej.

Ma on  na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkoły zawodowej. W ramach tego projektu  realizowane są zajęcia wyrównawcze dla uczniów , którzy mają problemy w nauce (między innymi  z matematyki, chemii, fizyki), dla maturzystów (matematyka, język angielski, przygotowanie do egzaminu zawodowego) oraz zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania w kołach mechatronicznym, medialnym i matematycznym. 15 uczniów uczestniczy również  w zajęciach profilaktycznych realizowanych na basenie w Poniatowej. Wszyscy uczestnicy projektu będą także spotykać się z doradcami zawodowymi i psychologami.

W naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013 do projektu przystąpiło 91 uczniów.